WERKZAAMHEDEN

Werken op of aan het water

Werken op of aan het water

Werken op of aan het water

Veel functies brengen met zich mee dat je op of langs open water werkt, bijvoorbeeld voor het onderhoud van kanalen, bruggen en sluizen, met inbegrip van groenonderhoud langs de wal. Je werkt vanaf een werkschip of ponton, of vanaf de wal. Ook kleine vaartuigen worden gebruikt, bijvoorbeeld door landmeters of inspecteurs. Bij lokale bediening van bruggen en sluizen sta je soms vlak bij het water, ook wanneer je steward bent bij een sluis om schepen aanwijzingen te geven. Het meest voor de hand liggende risico bij werkzaamheden op of aan het water is dat je te water raakt. Als je daarbij zware kleding of materialen draagt, of bewusteloos bent geraakt, is de kans op verdrinking aanwezig.

Werkzaamheden langs het water verstoren het normale verkeersbeeld. De scheepvaart moet hier rekening mee houden. Een belangrijk onderdeel van je werk is daarom het tijdig waarschuwen voor werkzaamheden en het zorgen voor een veilige werkomgeving, soms moet je een traject stremmen. Sommige schippers raken geïrriteerd door de hinder en reageren dit af op medewerkers, vooral bedienaren worden hiermee geconfronteerd. De maatregelen kunnen ook het wegverkeer raken, bijvoorbeeld bij onderhoud van een brug.

Je loopt langs de oever, vaak in moeilijk begaanbaar terrein of op schuine taluds; hier lopen is een vorm van fysieke belasting. Dit levert daarnaast ook val- en struikelgevaar op. Je kunt hier ook op verschillende manieren te maken krijgen met besmetting en gevaarlijke stoffen. Denk aan dierenuitwerpselen of kadavers, of illegaal gedumpt zwerfafval en uitlaatgassen. In het water kunnen ziekten voorkomen, zoals botulisme en de ziekte van Weil. In het groen langs de wal leven insecten en teken die ziektes kunnen overbrengen. In bepaalde seizoenen kun je te maken krijgen met stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken, zoals pollen en sap van de berenklauw.

Bij werkzaamheden langs het water ben je vaak bezig met diverse grote en kleine machines en de specifieke risico’s die daarbij horen (zie Bedienen arbeidsmiddelen). Je moet vaak in belastende houdingen werken, of langdurig in dezelfde houding. Afhankelijk van het seizoen en de omstandigheden moet je je werk soms doen in warme of juist koude omstandigheden. Door golfslag van passerend verkeer moet je bedacht zijn op onverwachte bewegingen van machines en materialen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, denk aan beknellen of het omvallen van materiaal.

Risico’s bij werken langs het water zijn:

– Vallen, uitglijden of bekneld raken door werken op moeilijk terrein en met machines
– Te water raken en verdrinken
– Besmetting door ziektes in het water, omgaan met kadavers, insecten, teken
– Allergische reacties door planten en insecten
– Brandbare stoffen
– Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fijnstof door uitlaatgassen en zwerfafval
– Gehoorschade door blootstelling aan lawaai van machines, gereedschappen of processen.
– Belastende werkhoudingen
– Werken in warme en koude omstandigheden
– Psychosociale arbeidsbelasting door agressieve weggebruikers en ongevallen

Overzicht risico’s