RISICO

Alleen werken

Alleen werken

Alleen werken

Beschrijving risico

Wat is het?

Bij alleen werken ben je geïsoleerd aan het werk, buiten de directe gehoorsafstand en/of het gezichtsveld van collega’s. Bij gevaar of ongeval kun je dan niet terugvallen op collega’s. Thuiswerken valt niet onder de definitie van alleen werken.

Hoe ontstaat het?

Alleen werken op zich vormt geen risico, de risico’s hangen af van de werkzaamheden die je verricht.
Werkzaamheden die risico’s kunnen opleveren, mogen pas alleen worden uitgevoerd nádat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de risico’s van de werkplek zijn zorgvuldig geanalyseerd in een RI&E, denk aan ongewenst bezoek of de kans op ongevallen;
  • er zijn afdoende maatregelen getroffen om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen;
  • het is bekend wie alleen werken en wanneer;
  • er zijn afdoende beschermende maatregelen getroffen: reddingmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in orde en de medewerker kan ermee omgaan;
  • de wijze van alarmering van hulpdiensten is bekend, functioneert, en de medewerker kan ermee omgaan. De vluchtweg is vrij. Er is voor directe toegang gezorgd, zowel voor externe als interne hulpverleners.

Wanneer komt het voor?

Kan niet worden voldaan aan deze zojuist genoemde voorwaarden, dan mogen de werkzaamheden niet alleen worden uitgevoerd. In een beperkt aantal situaties  is alleen werken bij wet niet toegestaan vanwege de risico’s, namelijk:

  • Bij het betreden van een ruimte waarin zich een elektrische installatie voor hoogspanning (meer dan 1000V AC of 1500V DC) bevindt waarvan de delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen (in)directe aanraking dan wel te dichte nadering;
  • tijdens werken in besloten ruimtes (waar onder andere gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie);
  • bij duik- en caissonarbeid;
  • jeugdige werknemers onder de 18 jaar mogen niet zonder toezicht werken;
  • onvoldoende opgeleide medewerkers mogen niet zonder toezicht werken;

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen