WERKZAAMHEDEN

Bodemsanering en slibdepots

Bodemsanering en slibdepots

Bodemsanering en slibdepots

De provincie is in sommige gevallen verantwoordelijk voor de sanering van vervuilde locaties. Ook kan de provincie beheerder zijn van slibdepots, waar baggerslib wordt opgeslagen. Deze grond is ingedeeld in categorieën, naar de mate van vervuiling. Deze moeten worden onderhouden en periodiek worden er monsters genomen van grondwater.

Houd er bij een bezoek aan een bodemsaneringslocatie of slibdepot dus rekening mee dat je in aanraking kunt komen met vervuilde grond. Wees je bewust van je rol en taken. Uitgangspunt is dat je de locatie niet betreedt, tenzij het strikt noodzakelijk is. Houd je aan de regels van de beheerder of aannemer en gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, mondkapje en wegwerpoverall.

Slibdepots worden afgedekt met schone grond die begroeid raakt. Als je hier moet maaien mag je er vanuit gaan dat je niet wordt blootgesteld aan vervuilde grond.

De risico’s die samenhangen met bodemsaneringslocaties zijn:
– Oogletsel door gevaarlijke stoffen of stof
– Instortingsgevaar van sleuven, putten, constructies
– Gevaar van uitglijden of bekneld raken
– Diverse gevaarlijke stoffen
– Lopen in moeilijk begaanbaar terrein

Overzicht risico’s