WERKZAAMHEDEN

Bedrijfsbezoeken

Bedrijfsbezoeken

Bedrijfsbezoeken

Om diverse redenen kan het nodig zijn dat je bij een bedrijf op bezoek gaat. De aard van de bezochte bedrijven verschilt sterk, denk aan agrarische bedrijven, kleine industrie, kantoren en zware industrie. De provincie verleent vergunningen en verstrekt subsidies, je behandelt de aanvragen en je controleert vervolgens de naleving van de voorwaarden. Voor het ontwikkelen van plannen overleg je met eigenaren over aankoop van gronden. Voor het uitvoeren van metingen of onderhoud langs de weg bezoek je eigenaren om toestemming te krijgen.

Wees je bewust zijn van je rol en verantwoordelijkheden tijdens bedrijfsbezoeken. Je vertegenwoordigt de provincie en dat is bepalend voor je opstelling. Het gaat om bijvoorbeeld toezichthouders, vergunningverleners, uitvoerders, en landmeters.

In Nederland komen met enige regelmaat besmettelijke dierziekten op agrarische bedrijven voor. Het uitbreken hiervan brengt hoge maatschappelijke kosten, schade, leed en onrust met zich mee. Daarnaast kan aansprakelijkheid gevolgen hebben voor de bezoekende instantie. Het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen bij het betreden van iemands erf is daarom erg belangrijk, zeker als je meerdere bedrijven moet bezoeken. Daarbij telt natuurlijk ook het risico op besmetting voor jezelf.

De meeste bezoeken beperken zich tot een kantooromgeving, maar het komt voor dat je verder kijkt in het bedrijf en bijvoorbeeld installaties inspecteert. Hoewel op veel bedrijven met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, is de kans dat je eraan wordt blootgesteld niet groot, behalve als er sprake is van een calamiteit. In dat geval moeten de instructies van de bedrijfs-BHV worden opgevolgd. Het is raadzaam te weten hoe je moet handelen als je bent blootgesteld aan schadelijke stoffen. Bij de voorbereiding van een bedrijfsbezoek hoort ook het voorbereiden op de specifieke risico’s van het bedrijf, de meeste zijn elders in deze Arbocatalogus te vinden. Wees bedacht op:

– Vrijkomen van gevaarlijke stoffen die oogletsel of andere schade kunnen veroorzaken.
– Gevaar op vallen, uitglijden of bekneld raken bij het bezoeken van installaties.
– Aanrijdgevaar op bedrijven met veel werkverkeer of transport, met bijvoorbeeld heftrucks.
– Gehoorschade door blootstelling aan lawaai van machines, gereedschappen of processen.
– Besmetting op agrarische bedrijven door dierziekten of allergische reacties door stof of planten.
– Psychosociale arbeidsbelasting: Conflicten en bedreiging kunnen je deel zijn als je moet handhaven of als er onenigheid is over de voorbereiding van infrastructurele werken.

Overzicht risico’s