Totstandkoming Arbocatalogus

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies

In de Arbocatalogus Provincies beschrijven provincies en vakbonden gezamenlijk hoe zij invulling geven aan de wettelijke verplichting om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving van de medewerkers.

Status

De Arbocatalogus Provincies is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het A&O-fonds Provincies, waarin werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd zijn. Deze catalogus vervangt de eerste versie uit 2009, en treedt in werking na toetsing door de Inspectie-SZW van de nieuwe en herziene delen. Kijk onderaan deze pagina voor de toetsingsbrieven van de Inspectie-SZW.

Werkingssfeer

De Arbocatalogus Provincies is primair bestemd voor de twaalf provincies. Op overige organisaties met werknemers op wie de CAO van de sector Provincies van toepassing is, is de Arbocatalogus niet onverkort van toepassing.

Opbouw

Er is gekozen voor een praktische en gebruikersvriendelijke website over oplossingen voor de meest voorkomende arbeidsrisico’s binnen het werkveld van de provincies. De Arbocatalogus Provincies is opgebouwd uit drie delen:

    1. Het eerste deel beschrijft de samenhang tussen functies, werkzaamheden en risico’s. De gebruiker wordt vanuit een algemene functiebeschrijving doorgeleid naar de mogelijke werkzaamheden die bij de vervulling van die functie horen. Vandaaruit komt de gebruiker bij de risico’s waar hij rekening mee moet houden bij het uitvoeren van deze werkzaamheden.
    2. Het tweede deel beschrijft leeroplossingen: technieken, goede praktijken, normen en praktische handleidingen waarmee kan worden voldaan aan de doelvoorschriften voor veilig en gezond werken. De gebruiker wordt vanuit de risico’s doorgeleid naar deze leeroplossingen, gepresenteerd in de vorm van instructies, essentials en advies voor trainingen.
    3. Voor een aantal onderwerpen is verdiepende voorlichting beschikbaar in de vorm van webinars en e-learning. Deze leeroplossingen vallen buiten het openbare deel van de catalogus.

Toegang

De Arbocatalogus Provincies is door iedereen vrij te raadplegen via een openbare website. De verdiepende webinars en e-learning cursussen zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de provincies via een inlogcode.

Toetsingsbrief Inspectie-SZW (2018)

Toetsingsbrief Inspectie-SZW geluid (2019)

Toetsingsbrief Inspectie SZW Agressie & Geweld door derden, Ongewenst Gedrag van collega’s (2020)

Wettelijk kader en toepassing