Arbowet 2017

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden.

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Iedere werknemer krijgt het recht de bedrijfsarts via een open spreekuur te bezoeken (arbeidsomstandigheden spreekuur). Dit geldt dus ook voor de werknemer die nog niet verzuimt of gezondheidsklachten heeft.
 • Het verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts, zowel naar de werkgever als naar de werknemer, bij verzuimbegeleiding.
 • De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid om iedere werkplek te bezoeken.
 • Werknemers krijgen het recht om het oordeel van een bedrijfsarts te laten voorzien van een second opinion door een andere bedrijfsarts.
 • Versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met arbodienstverleners.
 • De Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en
  diens rol in de organisatie.
 • Er komen minimumeisen voor het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers (het
  basiscontract).
 • Er komt bijzondere aandacht voor de verplichting van bedrijfsartsen om beroepsziekten
  sneller op te sporen en te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden richting werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen.

Veel van de veranderingen zijn gebaseerd op oplossingen die in het SER-advies “Beter zorg voor werkenden: Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg” (2014) zijn genoemd.

Lees ook: 

Zo zit het met second opinion in de Arbowet – de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de second opinion worden hier nader toegelicht.