SER advies over de (toekomst) van arbeidsgerelateerde zorg

Een toekomstvisie voor een kwalitatief betere arbeidsgerelateerde zorg: effectiever, met meer
kennis van zaken, met aandacht voor preventie en re-integratie en toegankelijk voor alle werkenden.

Zo kan het SER-advies Betere zorg voor werkenden: Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg (2014), worden samengevat.

In het rapport worden als de belangrijkste knelpunten met betrekking tot de arbeidsgerelateerde zorg genoemd:

 • Onvoldoende samenwerking tussen de bedrijfsarts en de reguliere zorg,
 • Een tekortschietend vertrouwen in de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts,
 • Het onvoldoende herkennen en melden van beroepsziekten,
 • Onvoldoende aandacht voor preventie,
 • Onvoldoende instroom in de opleiding tot bedrijfsarts.

Vervolgens zijn door de SER oplossingen aangedragen hoe deze knelpunten opgelost kunnen worden. Waarbij het opvalt dat werkgevers en werknemers niet unaniem zijn in hun aanbevelingen.

Er is weliswaar geen verschil van mening over het toekomstbeeld van betere arbeidsgerelateerde zorg, maar wel over de weg daar naartoe. De SER heeft de volgende visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg:

 • Goede arbeidsgerelateerde zorg kan worden geboden door interne arbodiensten, door organisatievormen per sector, branche of regio en door de huisarts of een andere eerstelijnsvoorziening.
 • Samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorgverleners in de reguliere zorg en bedrijfsartsen en andere arbodeskundigen maken de zorg toegankelijker, voorkomen onnodig verzuim en verminderen het risico op arbeidsongeschiktheid.
 • Kennis over de diagnose en een effectieve behandeling van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen hoort voor alle hulpverleners goed toegankelijk te zijn. Dat kan bijvoorbeeld via een kennisinfrastructuur en consultatie van deskundigen, zoals een klinisch arbeidsgeneeskundige. Signalering, diagnostiek en preventie van beroepsziekten en van complexe aandoeningen kunnen daarmee verbeteren.
 • Een periodiek gezondheidsonderzoek van werknemers kan arbeidsrisico’s en beroepsziekten in een vroeg stadium aan het licht brengen.
 • De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts moet gewaarborgd zijn en bedrijfsartsen moeten actiever worden in het signaleren van beroepsziekten.
 • Het tekort aan bedrijfsartsen kan worden bestreden door de opleiding tot bedrijfsarts met publieke financiering aantrekkelijker te maken.