RISICO

Verdrinking wettelijke basis

Verdrinking wettelijke basis

Wettelijke basis

  • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden. 
  • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.  
  • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.  
  • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
  • Arbobesluit Artikel 3, lid e van de Arbowet schrijft voor dat doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen 
  • Arbobesluit, Artikel 3.10. Redden van drenkelingen 
  • Arbobesluit Artikel 3, lid f van de Arbowet stelt dat elke werknemer bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen moet kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij een werknemer conform artikel 29 van de Arbowet bevoegd is het werk te onderbreken.  
  • Redden van drenkelingen (artikel 3.10 Arbobesluit); Op arbeidsplaatsen waar gevaar voor verdrinking bestaat, moet dit gevaar zoveel mogelijk worden voorkomen en zijn doelmatige middelen voor het redden van drenkelingen op een goed zichtbare plaats beschikbaar.