RISICO

Vallende voorwerpen wettelijke basis

Vallende voorwerpen wettelijke basis

Wettelijke basis

 • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden. 
 • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.  
 • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.  
 • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers. 
 • Arbobesluit: Artikel 3.15 Markering gevaarlijke plaatsen  
 • Arbeidsplaatsen moeten worden gemarkeerd bij:  
  • Valgevaar.  
  • Gevaar voor vallende voorwerpen.  
  • Obstakels voor personen of voertuigen. 
 • Arbobesluit: Artikel 3.17 Voorkomen gevaar door bewegende voorwerpen.  
 • Arbobesluit: Artikel 7.23 Algemeen. Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Als dat niet mogelijk is, moet u het meest geschikte arbeidsmiddel kiezen om het werk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Uit de risico -inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zal moeten blijken wat het meest geschikte middel is in een bepaalde situatie
  Het gebruik van de ladder als werkplek moet zoveel mogelijk beperkt worden.  
 • Arbobesluit: Artikel 7.23A Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen 
 • Arbobesluit: Artikel 7.23B Specifieke bepalingen betreffende het gebruik steigers 
 • Arbobesluit; Artikel 7.34 Steigers 
 • Arbobesluit: Artikel 8.3 Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Als gevaar op de arbeidsplaats aanwezig is of kan ontstaan, zijn voor de werknemers die aan dat gevaar blootstaan of kunnen blootstaan, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in voldoende aantal beschikbaar. Werknemers dienen de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden onderhouden, gerepareerd en zindelijk gehouden, en indien nodig vervangen.