RISICO

Vallen, uitglijden, bekneld raken maatregelen

Vallen, uitglijden, bekneld raken maatregelen

Maatregelen

Bronaanpak: 

 • Voorkom lopen en werken op gladde en oneffen oppervlakken door bij het aanleggen zorg te dragen voor een voldoende slipweerstand en een egaal oppervlak. Een acceptabele slipweerstand verschilt per situatie en type werkzaamheid. Laat u adviseren door een deskundige. 
 • Zorg bij ontwerp van werkruimten dat toegangen, gangpaden, trappen ruim bemeten zijn en voorzien van stroeve vloeren en treden en stevige leuningen. 

Collectieve maatregelen 

 • Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen: Overweeg eerst in welke mate schoonmaken tot verbetering kan leiden.  Schoonmaken (bv bij olieresten of algen/mosgroei) geeft vaak al een aanzienlijke verbetering. Als dit onvoldoende oplevert: Breng een antislip coating aan. Laat daartoe eerst een deskundige obv NEN 7909 meten of in welke mate dit nodig is.  
 • De bewegende delen zijn voorzien van adequate afschermingen of beveiligingsinrichtingen, dit zodanig dat elk gevaar voor aanraking waardoor zich ongelukken zouden kunnen voordoen wordt voorkomen. Op de afscherming van bewegende delen moet een waarschuwingssymbool zijn aangebracht. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van vaste niet-verwijderbare afscherming. Echter indien het werk dit vraagt, bijvoorbeeld omdat veelvuldige ingrepen te voorzien zijn, dan wordt gewerkt met wegneembare afscherming.  Deze afschermingen mogen niet op een eenvoudige wijze omzeild of buiten werking kunnen worden gesteld. Afscherming van bewegende delen is daarom niet op eenvoudige wijze (zonder gereedschap) te verwijderen of te demonteren. Streef zo veel mogelijk naar situaties dat de machine niet werkt als de afscherming niet is aangebracht. Let hierbij op CE-markering. 
 • Situaties waar het risico van vallen en uitglijden aanwezig is dienen te worden aangegeven met een pictogram, evenals de verplichting tot het dragen van veiligheidsschoenen, bijvoorbeeld: 
Icoon valgevaar
Icoon uitglijden
Icoon werkschoenen
 • Als zowel bronaanpak of collectieve aanpak niet mogelijk is kijk dan of de blootstelling aan vallen en uitglijden kan beperkt worden door: 
  • de werkplek opgeruimd en netjes houden;  
  • vloeren gelijk maken waar mogelijk; 
  • goed opletten en niet te gehaast te lopen.  
 • Situaties waar het risico op beknelling bestaat, dienen te worden aangeduid met een pictogram. 

Voorbeelden pictogrammen risico beknelling 

 • Zorg dat alle medewerkers en alle externen een Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) certificaat hebben voor veilig werken.  De VCA is van oorsprong een controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Tevens bevat VCA aanvullende eisen om de veiligheid  tijdens het werk te verhogen. Door zoveel mogelijk betrokkenen van een VCA te voorzien heeft iedereen hetzelfde referentiekader met betrekking tot veilig werken. Groot voordeel is dat ook allerlei diensten werken met VCA (bv brandweer, calamiteiten diensten). Natuurlijk kunnen veel soorten maatregelen genomen worden, van goede werkschoenen tot werkinstructies, tot toezichthouders etc, maar ca 80% van de ongevallen op de werkplek vindt plaats door bewust en (nog vaker) onbewust onjuist gedrag van personen, dus is het van belang om deze bron aan te pakken door medewerkers en externen vooraf goed opgeleid op het werk te laten verschijnen. 
  • Vraag vooraf aan alle op de locatie werkende personen een VCA certificaat te tonen. NB: VCA is niet bij wet verplicht. Het kan wel door opdrachtgevers worden geëist dat opdrachtnemers VCA-gecertificeerd zijn. 
  • Neem dit op in de inkoopvoorwaarden richting aannemers en onderaannemers 
  • Bepaal vooraf het gewense VCA niveau: Er wordt onderscheid gemaakt tussen Basisveiligheid (Voor operationele medewerkers) en Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van de geldende veiligheidseisen. VOL-VCA verdient de voorkeur 
  • Organiseer bij voorkeur bij aanvang van elke klus een toolboxmeeting voor alle werkenden. 
 • Nadat bronaanpak en collectieve aanpak doorgevoerd zijn en indien dan nog sprake is van een risico: zorg dat veiligheidsschoenen of -laarzen met goede, stroeve zolen beschikbaar zijn en dat deze gedragen worden;