Arbocatalogi voortaan maximaal 6 jaar geldig

Arbocatalogus

Arbocatalogi voortaan maximaal 6 jaar geldig

Met ingang van 13 juni 2019 is er een nieuwe Beleidsregel arbocatalogi. In deze Beleidregel is de procedure rond het opstellen, toetsen en hanteren van arbocatalogi bij bedrijfsinspecties vastgelegd. Belangrijkste wijziging: arbocatalogi zijn voortaan maximaal 6 jaar geldig.

De belangrijkste verbeterpunten zijn:

1. De arbocatalogus vermeldt bij iedere maatregel van welk arbo-risico deze een invulling is.

Arbocatalogi bevatten doorgaans veel informatie. Daarbij is het vaak zeer lastig te achterhalen waar concrete maatregelen staan en voor welke arbo-risico’s deze maatregelen bedoeld zijn. In de nieuwe beleidsregel wordt nu expliciet de eis gesteld dit verband helder aan te geven. Hierdoor zal niet alleen het toetsingsproces efficiënter verlopen, maar is de arbocatalogus ook voor de gebruiker makkelijker toepasbaar

2. De geldigheidstermijn van een positieve toetsing wordt gelimiteerd tot 6 jaar.

Veel catalogi zijn oud en niet meer bijgewerkt, terwijl de stand der techniek ondertussen wel gevorderd is. Om te stimuleren dat de catalogi regelmatig geactualiseerd worden, wordt nu de regel ingevoerd dat de indieners 5 jaar na goedkeuring van de catalogus van de Inspectie SZW een aanschrijving krijgen dat de betreffende catalogus na een jaar niet meer geldig zal zijn. Daarna heeft men dus nog één jaar om de – zo nodig – aangepaste catalogus opnieuw ter toetsing voor te leggen.

3. Een toelichting met meer inzicht in de wijze waarop de Inspectie SZW toetst en wat de status is van een positief getoetste arbocatalogus bij bedrijfsinspecties.

Bij de introductie van de Arbocatalogus in 2007 werd vastgelegd dat de Inspectie SZW zich zou beperken tot een ‘marginale’ toets. Maar om daadwerkelijk na te kunnen gaan of een maatregel voldoende invulling geeft aan het betreffende arbo-risico, blijkt een marginale toets niet voldoende. Om die reden wordt in de nieuwe beleidsregel niet langer gesproken van een ‘marginale toetsing’, maar eenvoudig van een ‘toetsing’. Hiermee wordt overigens geen koerswijziging doorgevoerd in de praktijk van het toetsen, maar slechts de huidige praktijk vastgelegd.

Lees hier de brief van I-SZW m.b.t. de nieuwe beleidsregels.

De arbocatalogus Provincies is in 2018 geactualiseerd en is volgens de nieuwe regels geldig tot 2024.