RISICO

Schadelijk geluid maatregelen

Schadelijk geluid maatregelen

Maatregelen

Maak een geluidbeheersplan om te bepalen waar medewerkers worden blootgesteld aan lawaai. Het is bij lawaaiblootstelling van de werknemer noodzakelijk om te werken op basis van de arbeidshygiënische strategie. Kijk daarom altijd eerst of de bron van het lawaai weggenomen kan worden. Bijvoorbeeld:

  • Kies bij aanschaf voor stille(re) machines, gereedschappen en/of apparaten.

Als de bronaanpak niet mogelijk is -of nog niet mogelijk is- kijk dan hoe de werknemer afgeschermd kan worden van de lawaaibron. Bijvoorbeeld:

  • Plaats lawaaiige machines op een dempende ondergrond, in een aparte ruimte of scherm lawaaiige machines af. Vaak kan frequenter onderhoud uitvoeren of vaker kalibreren van machines een verbetering brengen.

Als afscherming ook (nog) geen afdoende oplossing biedt, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Bijvoorbeeld:

  • Organiseer het werk zo dat werknemers minder lang blootgesteld worden (bijvoorbeeld door onderlinge taakroulatie of door minder uren per dag aan een bepaalde taak te werken).

Wanneer de drie hierboven genoemde maatregelen geen of onvoldoende effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken in de vorm van gehoorbeschermers. Gehoorbeschermers moeten voorkomen dat het geluid het oor binnendringt of in elk geval het geluid dempen tot een veilig niveau. De gehoorbeschermingsmiddelen worden als volgt ingedeeld:

1. Inwendige gehoorbescherming (bijvoorbeeld: oorpluggen en –doppen, otoplastieken)
2. Uitwendige gehoorbescherming (bijvoorbeeld: ingebouwd in helmen die de oren omsluiten of via oorkappen).

De werkgever moet zorgen voor goede en passende gehoorbeschermingsmiddelen. Maak een afgewogen keuze. Overweeg welk type gehoorbescherming u aan uw medewerkers ter beschikking stelt. Biedt medewerkers hierin een keuze: gehoorbescherming die prettig zit zal beter gebruikt worden. Voor elk middel geldt dat het dempingsniveau voldoende moet zijn én dat de pasvorm zodanig is dat het geluid daadwerkelijk niet binnendringt zodat het vereiste beschermingsniveau gegarandeerd wordt. Oordoppen of – pluggen zijn hiervoor een optie. Otoplastieken worden per individu op maat gemaakt, exact passend in de vorm van de gehoorgang en voorzien van een geluidsfilter dat is afgestemd op de specifieke behoefte van de gebruiker en het werk. Er zijn filters met verschillende dempingswaarden. De meeste filters dempen het lawaai maar zorgen er toch voor dat spraak goed verstaanbaar blijft. Hierdoor kunnen medewerkers in een lawaaiige omgeving met elkaar blijven communiceren.

Oorkappen zijn snel op en af te zetten en daarom makkelijker bij kortstondig gebruik. Bij een keuze voor oorkappen moet er op gelet worden dat de ringen tijdig worden vervangen. Bij oorkappen is spraakcommunicatie niet goed mogelijk.

Voor detailinformatie over gehoorbescherming wordt verwezen naar NEN-EN 352.

Afspraken over geluid op de werkplek:

  • Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen. Inventariseren waar/bij welke werkzaamheden sprake is van lawaai met geluidsniveaus hoger dan 80 dB(A) is daarom verplicht.
  • Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen. De werkgever moet niet alleen adequate gehoorbescherming beschikbaar stellen maar moet er tevens op toezien dat deze gehoorbescherming ook daadwerkelijk toegepast wordt.
  • Bij blootstelling boven de 85 dB(A) moet een Plan van Aanpak aanwezig zijn.
  • Als de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden (gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers), moet er direct voor gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht.
  • Werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid, dit betekent hen informeren over het gebruik van gehoorbeschermers en over het gebruik en de toepassing van gemaakte afspraken en huisregels.
  • Werknemers hebben recht op een gehoortest om vast te stellen of hun gehoor is aangetast door lawaai (PAGO lawaaidoofheid).
  • Locaties waarvan bekend is dat er schadelijk geluid optreedt, moeten zijn voorzien van het pictogram “Gehoorbescherming verplicht”.
Icoon gehoorbescherming