RISICO

Kankerverwekkende en reprotoxische stoffen/asbest wettelijke basis

Kankerverwekkende en reprotoxische stoffen/asbest wettelijke basis

Wettelijke basis

 • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
 • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
 • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
 • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
 • Arbobesluit Artikel 4.1 – Definitie gevaarlijke stoffen; grenswaarden; zorgplicht werkgever m.b.t. blootstelling aan gevaarlijke stoffen / voorwaarden
 • Arbobesluit Artikel 4.2 – Beoordeling aard, mate en duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen; meetmethoden of kwantitatieve evaluatiemethodes
 • Aspecten van beoordeling: Veiligheidsinformatieblad leverancier; werkmethode; redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen; effectiviteit van genomen of te nemen maatregelen; resultaten arbeidsgezondheidskundige onderzoeken
 • Arbobesluit Artikel 4.3 – Publieke grenswaarden; private grenswaarden; doeltreffende maatregelen bij overschrijding
 • Arbobesluit Artikel 4.4 – Arbeidshygiënische strategie bij gevaarlijke stoffen
 • Arbobesluit Artikel 4.11. Definities carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad) (Pb EU L 158); Een actuele lijst met deze stoffen worden tweemaal per jaar gepubliceerd in de Staatscourant (lijst reprotoxische en mutagene stoffen versie 3 juli 2017)
 • Arbobesluit Artikel 4.16 – Bij ministeriële regeling gestelde grenswaarden voor kankerverwekkende of mutagene stoffen of kankerverwekkende processen; publieke / private grenswaarden en maatregelen bij overschrijding hiervan
 • Arbobesluit Artikel 4.18 – Arbeidshygiënische strategie voor kankerverwekkende of mutagene stoffen
 • Arbeidsomstandighedenregeling
 • Arbobesluit Artikel 4.19 – Grenswaarden voor gevaarlijke stoffen
 • Arbobesluit Artikel 4.20 – Grenswaarden voor kankerverwekkende of mutagene stoffen