RISICO

Conflicten wettelijke basis

Conflicten wettelijke basis

Wettelijke basis

  • Arbowet Artikel 1.3 lid e geeft een definitie van PSA.
  • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
  • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken. De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.
  • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op. Nadere voorschriften met betrekking tot de RI&E Psychosociale arbeidsbelasting worden gegeven (Arbobesluit artikel 2.15);
  • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
  • Arbobesluit afdeling 4 Indien medewerkers worden blootgesteld aan PSA . Artikel 2.15 lid 1 stelt de werkgever maatregelen vast om PSA te voorkomen en/of te beperken.
  • Arbobesluit afdeling 4 Indien medewerkers worden blootgesteld aan PSA, . Artikel 2.15 lid 2 dient de werkgever voorlichting en onderricht te geven. De werkgever is verplicht preventief beschermende maatregelen te treffen (Art 2.15 lid 2 Arbobesluit): Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psychosociale belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die er op zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken.