RISICO

Brandbare stoffen en explosiegevaar wettelijke basis

Brandbare stoffen en explosiegevaar wettelijke basis

Wettelijke basis

   • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
   • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
   • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
   • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
   • Arbobesluit Artikel 3.5 c Nadere voorschriften risico-inventarisatie en –evaluatie; explosieveiligheidsdocument
   • Arbobesluit Artikel 3.5 d Maatregelen in gevarenzones
   • Arbobesluit Artikel 3.5 f Bijzondere maatregelen
   • Arbobesluit hoofdstuk 3 (inrichting arbeidsplaatsen), afdeling 1 (algemene voorschriften), paragraaf 1
   • Arbobesluit Artikel 4.1c. Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen. In alle gevallen waarin arbeid wordt verricht waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, wordt, in het kader van artikel 3 van de wet, de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen voorkomen of geminimaliseerd door:

a. het ontwerp en de organisatie van de arbeidssystemen op de werkplek;
b. gebruik te maken van adequate arbeidsmiddelen;
c. gebruik te maken van adequate voorzieningen bij het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden;
d. het aantal werknemers dat wordt of kan worden blootgesteld, te minimaliseren;
e. de mate en duur van de blootstelling te minimaliseren;
f. de grootst mogelijke zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid in acht te nemen;
g. de hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de werkplek zo veel mogelijk te beperken;
h. passende werkmethoden in te voeren, met inbegrip van regelingen voor de veilige
behandeling, opslag en vervoer op de werkplek van gevaarlijke stoffen en van afvalstoffen
die gevaarlijke stoffen bevatten;
i. op de verpakking van een gevaarlijke stof opvallend en goed leesbaar de naam van de stof
en een aanduiding van de aard van het gevaar of de gevaren, verbonden aan die stof te
vermelden;
j. arbeid slechts te laten verrichten door personen die in een zodanige lichamelijke en
geestelijke toestand verkeren en op het gebied van die arbeid over een zodanige basiskennis
beschikken, dat zij voldoende in staat zijn de daaraan verbonden gevaren te onderkennen en
te voorkomen;
k. te zorgen dat op plaatsen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, niet wordt gerookt,

   • gegeten, gedronken, geslapen of voedsel wordt bewaard.
   • Arbobesluit Artikel 9.37 Explosieve atmosferen
   • Arbobesluit hoofdstuk 8 (persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering), afdeling 2 (Veiligheids-en gezondheidssignalering)
   • Arbobesluit Artikel 8.4 Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering
   • Arbeidsomstandighedenregeling; In hoofdstuk 8, artikel 8.10 en bijlage XVIII van de arbeidsomstandighedenregeling wordt een toelichting gegeven over de eisen en het gebruik van waarschuwingsborden met betrekking tot explosiegevaar.
   • Overige nationale wetgeving die van toepassing kan zijn in relatie tot het onderwerp explosieveiligheid zijn:
    • BRZO-99 (Besluit Risico Zware Ongevallen);
    • ARIE (Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie);
    • PGS15 voor opslag gevaarlijke stoffen.