RISICO

Brandbare stoffen en explosiegevaar maatregelen

Brandbare stoffen en explosiegevaar maatregelen

Maatregelen

 • Leg bij nieuw- of verbouw een sprinklerinstallatie aan. De installatie dient te voldoen aan NEN-EN 12845+A2+NEN 1073:2010.
 • Provincies moeten via de Risico-Inventarisatie en Evaluatie vastleggen waar zich situaties voordoen die tot brand of explosie kunnen leiden en hier voorzorgsmaatregelen nemen. Denk aan vervanging door niet of minder brandbare stoffen, goede ventilatie, brandblusvoorzieningen en voorlichting.
 • Vervang de schadelijke stof door een veiliger alternatief. ‘Vervanging’ betekent de toepassing van een andere stof, proces, voorwerp of dienst met behoud van dezelfde functionaliteit. Vervanging kan een goede oplossing zijn. Maar: ook de vervangende stof moet worden beoordeeld op de gevolgen voor mens en milieu. Ook de werking van de vervangende stof moet voorafgaand aan gebruik worden onderzocht. Via https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/content/vervanging-gevaarlijke-stoffen kunt u meer informatie vinden over hoe dit vervangen in zijn werk gaat
 • Het voorkomen van explosiegevaar kan plaatsvinden door invulling van de een pakket aan preventieve maatregelen
  • Het werken onder ventilatiecondities waardoor explosiegevaar kan worden uitgesloten omdat de concentratie van de onderste explosiegrens (LEL) niet bereikt kan worden (zie de NPR-7910 voor de invulling van deze maatregel) of werken ruim boven de bovenste explosiegrens (UEL), zoals in een benzinetank;
  • Het werken onder zuurstof arme condities (inertiseren) waardoor explosiegevaar kan worden uitgesloten (zie de CEN-TR 15281 voor de invulling van deze maatregel);
  • Het wegnemen van ontstekingsbronnen op plaatsen waar explosiegevaar zich kan voordoen of de ontstekingsbronnen laten voldoen aan een passend beschermingsniveau zodat de kans op ontsteking voldoende verlaagd wordt;
  • Het gebruik maken van gasdetectieapparatuur om de concentratie van explosieve gassen en dampen te controleren in de omgeving van installaties
 • Let bij keuze en gebruik van een blusmiddel op voor welke categorie deze bestemd is.
 • Werk met brandwerende kleding en schoeisel.
 • Rookverbod nabij brandgevaarlijke stoffen
 • Zorg voor opslag van brandgevaarlijke stoffen in brandveilige kasten of brandveilige ruimtes
 • Zorg zo veel mogelijk voor kleine verpakkings- en verwerkingseenheden.
 • De provincie dient een goede registratie te hebben van de gevaarlijke stoffen die voorhanden zijn en gebruikt worden. Dit geldt voor de gevaarlijke stoffen die volgens de wet milieubeheer gecategoriseerd zijn als gevaarlijke stof. Als dat het geval is, staan er op het etiket van de verpakking veiligheidswaarschuwingen en gevaar aanduidingen. Daarnaast moet per relevante stof een veiligheidsinformatieblad (VIB), ook wel Material Safety Data Sheet (MSDS) aanwezig zijn.
 • Op het VIB moet onder meer zijn aangeven welke gevaren de stof/het product op kan leveren en welke voorzorgsmaatregelen en noodmaatregelen getroffen moeten worden.
 • Daarnaast kunnen stoffen worden herkend aan het verpakkingsetiket doordat deze een gevaarsymbool en desbetreffende H-zin (H van ‘Hazard’= gevaar) bevat. Welke symbolen en waarschuwingszinnen op het etiket moeten staan wordt strikt voorgeschreven door wettelijke criteria met betrekking tot gehaltes en gevaren van de bestanddelen van de stoffen. Deze criteria zijn bepaald in de Wet Milieubeheer die hiervoor weer doorverwijst naar internationlae wetgeving (REACH en GHS). Er zijn uiteenlopende H-zinnen die betrekking hebben op gezondheidsschadelijke effecten voor de mens of op veiligheidsrisico’s (ontvlambaar en explosief). De P-zinnen op het etiket geven veiligheid- en beschermingsregels voor het gebruik van die stof aan.
 • Informatie over grenswaarden is te vinden via: http://www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl/default.aspx
 • Maak afspraken dat zwerfafval door deskundige medewerkers wordt afgevoerd. Anderen komen er niet aan.

 

Arbokennisnet stelt een compleet dossier beschikbaar met informatie over veel soorten gevaarlijke stoffen: http://www.arbokennisnet.nl/kennisdossier_gevaarlijke_stoffen.html