RISICO

Bijtende, giftige of irriterende stoffen maatregelen

Bijtende, giftige of irriterende stoffen maatregelen

Maatregelen

Om gezondheidsschade te voorkomen moet bij het werken ruim aandacht worden gegeven aan goede voorzorgsmaatregelen. Belangrijk zijn:

 • ken de eigenschappen van stoffen waarmee je werkt: Op de verpakking van producten is aangegeven of ze gevaarlijke stoffen bevatten. Het gevaarsymbool geeft aan om welk type gevaar het gaat. De P- en H-zinnen op het etiket geven meer informatie over de gevaareigenschappen van de stof en de bijbehorende veiligheidsaanbevelingen. De leverancier van producten met een gevaarsymbool is verplicht een veiligheidsinformatieblad (VIB) te leveren. Hierop is gedetailleerde informatie over het betreffende product opgenomen, onder andere over risico’s voor de veiligheid en gezondheid.
 • Vervang de stof door een minder gevaarlijke stof, raadpleeg hiervoor deskundigen. ‘Vervanging’ betekent de toepassing van een andere stof, proces, voorwerp of dienst met behoud van dezelfde functionaliteit. Vervanging kan een goede oplossing zijn. Maar: ook de vervangende stof moet worden beoordeeld op de gevolgen voor mens en milieu. Ook de werking van de vervangende stof moet voorafgaand aan gebruik worden onderzocht. Via https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/content/vervanging-gevaarlijke-stoffen kunt u meer informatie vinden over hoe dit vervangen in zijn werk gaat
 • Verwijder de bron, bijvoorbeeld door bestrijden van opslag van bereklauw bij installaties van de provincie.
 • veilige opslag, waarbij stoffen goed gescheiden zijn;
 • voorzieningen om veilig te kunnen werken zonder morsen en stofvorming;
 • zorgvuldig omgaan met etikettering, geen containers zonder etiket of met een verkeerd etiket;
 • voorlichting en toezicht op naleven instructies;
 • correct gebruik van beschermingsmiddelen zoals mondkapje, handschoenen en oogbescherming.
 • De provincie dient een goede registratie te hebben van de gevaarlijke stoffen die voorhanden zijn en gebruikt worden. Dit geldt voor de gevaarlijke stoffen die volgens de wet milieubeheer gecategoriseerd zijn als gevaarlijke stof. Als dat het geval is, staan er op het etiket van de verpakking veiligheidswaarschuwingen en gevaar aanduidingen. Daarnaast moet per relevante stof een veiligheidsinformatieblad (VIB), ook wel Material Safety Data Sheet (MSDS) aanwezig zijn.
 • Op het VIB moet onder meer zijn aangeven welke gevaren de stof/het product op kan leveren en welke voorzorgsmaatregelen en noodmaatregelen getroffen moeten worden.
 • Daarnaast kunnen stoffen worden herkend aan het verpakkingsetiket doordat deze een gevaarsymbool en desbetreffende H-zin (H van ‘Hazard’= gevaar) bevat. Welke symbolen en waarschuwingszinnen op het etiket moeten staan wordt strikt voorgeschreven door wettelijke criteria met betrekking tot gehaltes en gevaren van de bestanddelen van de stoffen. Deze criteria zijn bepaald in de Wet Milieubeheer die hiervoor weer doorverwijst naar internationlae wetgeving (REACH en GHS). Er zijn uiteenlopende H-zinnen die betrekking hebben op gezondheidsschadelijke effecten voor de mens of op veiligheidsrisico’s (ontvlambaar en explosief). De P-zinnen op het etiket geven veiligheid- en beschermingsregels voor het gebruik van die stof aan.
 • Informatie over grenswaarden is te vinden via: http://www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl/default.aspx
 • Maak afspraken dat zwerfafval door deskundige medewerkers wordt afgevoerd. Anderen komen er niet aan.

 

Arbokennisnet stelt een compleet dossier beschikbaar met informatie over veel soorten gevaarlijke stoffen: http://www.arbokennisnet.nl/kennisdossier_gevaarlijke_stoffen.html