RISICO

Besmetting via water wettelijke basis

Besmetting via water wettelijke basis

Wettelijke basis

 • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
 • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
 • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
 • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
 • Arbobesluit, Hoofdstuk 4. Gevaarlijke stoffen en biologische agentia, Afdeling 1. GEVAARLIJKE STOFFEN, daaruit:
  • Artikel 4.1 Definities(AB)
  • Artikel 4.1a Toepasselijkheid (AB)
  • >Artikel 4.1b Zorgplicht van de werkgever (AB)
  • Artikel 4.1c Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen (AB)
  • Artikel 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen (AB)
  • Artikel 4.2a Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie (AB)
  • Artikel 4.3 Grenswaarden (AB)
  • Artikel 4.4 Arbeidshygiënische strategie (AB)
  • Artikel 4.5 Ventilatie (AB)
  • Artikel 4.6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen (AB)
  • Artikel 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen (AB)
  • Artikel 4.10a Onderzoek (AB)
  • Artikel 4.10b Onderzoek en biologische grenswaarden (AB)
  • Artikel 4.10c Dossiers en registratie (AB)
  • Artikel 4.10d Voorlichting en onderricht (AB)
 • Arbobesluit Artikel 84 Biologische agentia, celculturen en micro-organismen: definitie; categorie-indeling. Arbobesluit Artikel 4.5. Specifieke eisen voor ventilatie als irriterende of sensibiliserende stoffen aanwezig zijn
 • Arbobesluit, Artikel 4.85. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Arbobesluit Artikel 86 Gevolgen van de categorie-indeling
 • Arbobesluit Artikel 87 Vervangen van biologische agentia
 • Arbobesluit Artikel 87a Voorkomen of beperken van blootstelling
 • Arbobesluit Artikel 87b Voorkomen en beperken van Legionella bij in bedrijf nemen van een lucht-bevochtigingsinstallatie en een waterinstallatie
 • Arbobesluit Artikel 89 Hygiënische beschermingsmaatregelen
 • Arbobesluit Artikel 91 Onderzoek en vaccins
 • Arbobesluit Artikel 92 Informatie in verband met een ongeval of incident: contact met de ondernemingsraad
 • Arbobesluit, Artikel 4.98. Beschermingsmaatregelen
 • Arbobesluit, Artikel 4.102. Voorlichting en onderricht
 • Arbobesluit Artikel 4.105 Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia. Specifiek: jeugdige werknemers mogen niet werken met of worden blootgesteld aan onder andere allergenen. Zij mogen ook geen arbeid verrichten aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich allergenen bevinden.