PROFESSIONALS ARBEID EN GEZONDHEID

Preventiemedewerker

In de Arbowet staat dat de werkgever verplicht is zich bij het voeren van zijn arbobeleid te laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (het gaat hier dus niet om externe personen). Dit wordt in de praktijk de preventiemedewerker genoemd, maar namen als arbo-adviseur, arbocoördinator, of adviseur werk en gezondheid komen ook voor. De preventiemedewerker moeten over voldoende deskundigheid en ervaring beschikking. Ook dient de preventiemedewerker voldoende tijd te krijgen.

De RI&E geeft inzicht in de omvang van de taken en de benodigde deskundigheid van de preventiemedewerker. Vanuit de wetgeving zijn in ieder geval de volgende (minimale) taken toebedeeld aan de preventiemedewerker:

  • Meewerken aan het inventariseren en evalueren van de risico’s die werknemers lopen in een Risico Inventarisatie & Evaluatie, kortweg de RI&E, en het bijbehorende plan van aanpak;
  • Op basis van je kennis van de werkvloer adviseren over het beperken van risico’s;
  • Maatregelen helpen uitvoeren;
  • Samenwerken met en/of adviseren aan de OR.

Daarnaast houden veel preventiemedewerkers zich ook bezig met:

  • Het bijhouden en registreren van bedrijfsongevallen en incidenten over agressie en geweld;
  • Het onderhouden van het contact met de arbodienst of bedrijfsarts;
  • Voorlichting geven over preventie aan collega’s(of organiseren ervan);
  • De functie van vertrouwenspersoon vervullen;
  • Samenwerking met de bedrijfshulpverlening;

Het uiteindelijke takenpakket hangt af van de risico’s in de organisatie en onderlinge taakverdeling in de organisatie. Bij de ene provincie maakt BHV wel onderdeel uit van het takenpakket van de preventiemedewerker en bij de andere provincie zijn de contacten met de arbodienst, bedrijfsarts en/of vertrouwenspersoon weer  op een andere plaats gepositioneerd.
De werkgever dient instemming te vragen aan de Ondernemingsraad over hoe de arbozorg is georganiseerd. Vanaf 1 juli 2017 dient de werkgever ook instemming te vragen op de benoeming van de preventiemedewerker.