RISICO

Agressie en geweld door derden wettelijke basis

Agressie en geweld door derden wettelijke basis

Wettelijke basis

 • Arbowet Artikel 1.3 lid e geeft een definitie van PSA.
 • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden. Artikel 3 van de Arbowet een aantal algemene uitgangspunten waarmee de werkgever rekening moet houden bij het ontwikkelen van agressie- en geweldbeleid:
 • Het werk moet zodanig worden georganiseerd dat het geen nadelige invloed heeft op de gezondheid van werknemers (art. 3.1.a).
 • Gevaren moeten bij de bron worden aangepakt (art. 3.1.b).
 • Er moet rekening worden gehouden met de persoonlijke eigenschappen van werknemers (art. 3.1.c).
 • Er moeten doeltreffende maatregelen worden genomen op het gebied van onder andere de eerste hulp bij ongelukken (art. 3.1.e).
 • Bij ernstig of onmiddellijk gevaar moet elke werknemer zelfstandig de nodige maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen (art. 3.1.f).
 • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken. De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.
 • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op. Nadere voorschriften met betrekking tot de RI&E Psychosociale arbeidsbelasting worden gegeven (Arbobesluit artikel 2.15);
 • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
 • Arbobesluit afdeling 4 Indien medewerkers worden blootgesteld aan PSA. Artikel 2.15 lid 1 inventariseert de werkgever de risico’s en stelt maatregelen vast om PSA te voorkomen en/of te beperken.
 • Arbobesluit afdeling 4 Indien medewerkers worden blootgesteld aan PSA, Artikel 2.15 lid 2 dient de werkgever voorlichting en onderricht te geven. Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psychosociale belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die er op zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken.