Digi-RIE Werkplaats/magazijn/werkschip (7.4)

Digi-RIE Werkplaats/magazijn/werkschip (7.4)

7.4 Werkplaats/magazijn/werkschip

In hoofdstuk 7 komen aanvullende aandachtspunten naar voren die specifiek gelden voor desbetreffende ‘speciale’ werkruimtes c.q. werksoorten in de kantoorgebouwen/ steunpunten.

Neem bij het inventariseren van de risico’s bij werkplaats/magazijn/werkschip ook de modules m.b.t. gevaarlijke stoffen en beeldschermwerk mee.

1. Afmetingen en fysieke belasting

Stelling: Er is voldoende werk- en loopruimte in de werkruimtes.

Toelichting: Let speciaal op de werkruimte rondom de machines en stellingen (aangestoten worden door voorbijganger, manoeuvreren met transportmiddelen, werkhouding bij inleggen en uitnemen van werkstukken en gereedschappen, onderhoud/verhelpen van storingen aan machines).
Er dient voldoende ruimte/werkoppervlak te zijn om materialen of werkstukken uit te leggen. Bij voorkeur worden de administratieve handelingen op voldoende afstand of gescheiden van de machines/apparaten uitgevoerd (vanwege geluidoverlast, stof en andere luchtverontreiniging)

Oplossing: Volg de aanwijzingen in de toelichting op.

2. Veilige opslagvoorzieningen

Stelling: Materialen worden op een veilige en ergonomisch verantwoorde manier opgeslagen

Toelichting: Denk aan overbelasting van stellingen, bereikbaarheid van zware, breekbare materialen, opslag van afval zodanig dat er geen ongedierte bij kan of vermenging van producten of lekken naar buitenmilieu optreedt. Vluchtige brandbare stoffen, gasflessen of gasinstallaties niet in kelder/besloten ruimtes (explosiegevaar of zuurstofverdringing). Let ook op zware of scherpe voorwerpen die opgehangen worden: zorg ervoor dat deze niet bij aanraken naar beneden kunnen vallen. Zorg ervoor dat verlichtingsarmaturen veilig zijn (beschermkap tegen aanstoten/stof, spatwaterveilig, explosieveilig indien nodig).

Oplossing: Richt de opslag adequaat in.

3. Transportmiddelen

Stelling: De transportmiddelen zijn overal bruikbaar en lopen licht.

Toelichting: Voorkom dat medewerkers onnodig zaken moeten dragen, moeten bukken of in anderszins ongunstige houding werken en veel kracht moeten zetten. Dit is hier van extra belang omdat medewerkers bepaalde handeling zeer frequent moeten verrichten, waardoor kans op gezondheidsschade toeneemt

Oplossing: Stel geschikte transportmiddelen ter beschikking. Zorg dat werkplekken goed bereikbaar zijn met transportmiddelen.

4. Luchtkwaliteit bij werkzaamheden

Stelling: De luchtkwaliteit bij werkzaamheden kan voldoende beheerst worden.

Toelichting: Bij diverse werkzaamheden kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Zorg voor voldoende ventilatievoorzieningen. Let er ook op dat waar lucht afgezogen wordt, er ook voldoende toevoer van (bij voorkeur verse en goed geconditioneerde) lucht is. Voorkom dat de verontreinigde lucht wordt afgezogen door de centrale klimaatbeheersinginstallatie en deze verontreinigd. Voor werkzaamheden met oplosmiddelen, verven, lakken en andere brandbare en/of schadelijke producten dienen speciale voorzieningen genomen te worden inzake luchtverversing en brandrisico’s (explosieveilige elektrische installatie, geen verwarming met hete oppervlakken, vonkrisico of open vuur, e.d.). Let op, ook schuurstof van handmatig of met handschuurmachine schuren levert vaak hoge blootstelling. Bij snij-, las- en soldeerwerkzaamheden komen gevaarlijke stoffen vrij. Niet lassen op geverfd (loodmenie) materiaal, verzinkt materiaal en roestvrij staal zonder speciale voorzieningen (let ook op UV-straling van het lassen, gebruik altijd de laskap en scherm omstanders af).

Oplossing:

  • Zorg voor een afdoende afzuiging bij lassen, snijden en solderen. Voorzie in instructies ten aanzien van laswerkzaamheden.
  • Zorg ook voor afzuiging bij houtbewerking en veeg niet met een bezem, maar gebruik een industriële stofzuiger.
  • Maak werkoppervlakken regelmatig nat schoon.
  • Richt voor werkzaamheden met oplosmiddelen, verven, lakken etc. speciale ruimtes in waar voldoende voorzieningen zijn om de luchtkwaliteit te waarborgen.

5. Binnenklimaat werkplaats

Stelling: Het binnenklimaat bij werkzaamheden kan voldoende beheerst worden.

Toelichting: Medewerkers moeten hun werkzaamheden in een voldoende aangename omgeving kunnen verrichten (temperatuur, tocht).

Oplossing: Zorg voor voldoende mogelijkheden voor ventilatie en verwarming.

6. Voldoende verlichting

Stelling: De werkplek is zodanig verlicht, dat het aanwezige licht geen risico oplevert voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers

Toelichting: Voldoende verlichting is van extra belang i.v.m. de veiligheid. Verlichtingsopbrengst kan bij vervuiling sterk teruglopen en in deze werkruimtes is sprake van extra vervuiling vanwege (hout)stof, nevel of rook. Wanneer gewerkt wordt met brandbare stoffen (oplosmiddelen, verven, ontvetters e.d.) moet de verlichting ook explosieveilig uitgevoerd zijn. Alle verlichtingsarmaturen dienen voldoende lichtopbrengst te geven, voorzien te zijn van beschermkap, onbeschadigd en schoon te zijn.

Oplossing: Controleer periodiek de staat van de verlichting. Periodiek worden armaturen schoongemaakt.

7. Machines, gereedschappen, hulpmiddelen

Stelling: Gebruikte elektrische apparaten of machines voldoen aan de daartoe strekkende eisen en kunnen geheel veilig door de medewerkers worden gebruikt.

Toelichting: Laat alle veiligheidsvoorzieningen aan apparaten intact en ga niet zelf sleutelen aan apparaten. Zorg dat er bij defecten direct door een terzake deskundig persoon gerepareerd wordt. Zorg dat de stroom van alle elektrische apparaten afgesloten wordt wanneer deze niet gebruikt worden. Machines, gereedschappen en hulpmiddelen moeten periodiek onderhouden en gekeurd worden op basis van de voorschriften.

Oplossing: Pas de in de toelichting aangegeven maatregelen toe.

8. Geluid

Stelling: Er zijn voldoende maatregelen genomen om gehoorschade te voorkomen.

Toelichting: De apparaten of machines die in werkplaatsen/ magazijnen/ werkschepen worden toegepast, kunnen een geluidsniveau van meer dan 80 dB(A) veroorzaken. Als er voldoende voorzieningen getroffen worden hoeft dit niet tot gehoorschade te leiden.
Gehoorschade kan worden voorkomen door:

  • aanschaf van geluidsarme machines;
  • medewerkers verblijven zo veel mogelijk buiten de werkruimte;
  • gebruik van adequate gehoorbeschermingsmiddelen.

Als het geluidsniveau hoger is dan 80 dB(A) moeten medewerkers worden voorgelicht, gehoorbeschermingsmiddelen worden verstrekt en een PAGO worden aangeboden.

Oplossing: Bepaal door meting of berekening de gemiddelde geluidbelasting. Tref indien nodig maatregelen aan de bron (andere apparatuur). Als dat niet mogelijk is pas de overige in de toelichting aangegeven maatregelen toe.