Digi-RIE Werken op hoogte (11)

Digi-RIE Werken op hoogte (11)

11 Werken op hoogte

1. Voorschriften

Stelling: Er zijn voorschriften van alle situaties waarin op hoogte wordt gewerkt, met inbegrip van beveiligingsmaatregelen tegen valgevaar.

Toelichting: Denk bij het werken op hoogte o.a. aan werken op platte daken, hoogwerkers, werkbakken.

Oplossing: –

2. Hijs- en hefgereedschappen

Stelling: Hijs- en hef gereedschappen zijn in goede staat, worden minimaal 1x per jaar gekeurd en worden uitsluitend bediend door of bediend onder direct toezicht van geïnstrueerde personen. 

Toelichting: Op ieder hijs-/hefgereedschap is duidelijk af te lezen welke hijs-/hefvermogen het arbeidsmiddel heeft. Voor zware lasten is ook het gewicht op de last afleesbaar en is aangegeven op welke punten de last getakeld moet worden. Jaarlijks worden alle hijs- en hefmiddelen gekeurd. Desondanks is ook tussentijds aandacht vereist voor de slijtage van de hijs- en hefmiddelen. Er mogen geen knopen gelegd worden in hijskettingen of -banden. Het bevestigingspunt is zeer cruciaal. Gelet op de gevaren die hieruit kunnen voortvloeien is deskundigheid op dit gebied vereist voor de bediening. Dat geldt zeker ook voor installeren en gebruiken van hijs- en hefwerktuigen op schepen.

Oplossing: Bepaal welke hijs- en hefwerktuigen gebruikt worden en aan welke eisen de gebruiker moet voldoen. Zorg ervoor dat onbevoegden niet in staat zijn om deze arbeidsmiddelen in werking te zetten (afsluiten).

3. Ladders en steigers

Stelling: Ladders en steigers worden jaarlijks gekeurd, verkeren in goede staat en worden volgens de voorschriften gebruikt, waarbij er geen risico is op wegglijden of omvallen. 

Toelichting: Ladders en steigers zijn een veelvoorkomende oorzaak van ongevallen. Daarom is het van belang dat toegezien wordt op een juist gebruik hiervan. Daarvoor geldt in ieder geval dat de ladder niet beschadigd mag zijn. Maak alleen gebruik van goedgekeurde types. De ladder/ steiger moet geschikt zijn voor het werk waarvoor het ingezet wordt, bijvoorbeeld kooiladders. Zie er op toe dat de ladderschoenen in goede staat verkeren, dus voldoende grip op de ondergrond waarborgen. Een ladder/ steiger steekt altijd ten minste 1 m uit boven de plaats waar toegang toe verschaft wordt. Een ladder/ steiger wordt niet tegen een raam gezet (gebruik zijsteunen in dat geval). Zorg ervoor dat er geen vuiligheid op de ladder/ steiger zit die de ladder/ steiger glad kan maken. Gebruik ijsladders niet als klimmaterieel.

Oplossing: Maak gebruik van goedgekeurde ladders (NEN 2484:1989 ‘Draagbaar klimmaterieel Ladders en trappen’). Maak een voorschrift voor de toepassing van ladders. Laat ladders jaarlijks keuren.

4. Valbeveiliging

Stelling: Alle beveiligingsmiddelen tegen valgevaar worden jaarlijks gekeurd, verkeren in goede staat en worden volgens de voorschriften gebruikt.

Toelichting: Bij het aanpakken van risico’s moet altijd de arbeidshygiënische strategie worden gevolgd. Gevaren moeten zoveel mogelijk aan de bron worden weggenomen. Soms kan dat direct, soms vraagt dit ingrijpende maatregelen of vervolgonderzoek. De bescherming op een kwalitatief lager niveau is alleen acceptabel, als aan het hogere niveau redelijkerwijs niet kan worden voldaan. De term ‘redelijkerwijs’ geeft aan dat een belangenafweging mag plaatsvinden. Echter, alleen bij zwaarwegende argumenten is het gerechtvaardigd dat (nog) niet aan de arbeidshygiënische strategie wordt voldaan. Bij de keuze van maatregelen en hulpmiddelen geldt verder het criterium dat de ‘stand der techniek’ wordt gevolgd.

Oplossing: –