Digi-RIE Verzuimbeleid en Re-integratie (2)

Digi-RIE Verzuimbeleid en Re-integratie (2)

2. Verzuimbeleid en re-integratie

In deze module wordt voornamelijk ingegaan op de wettelijke vereisten omtrent verzuimbeleid en re-integratie. Uitgangspunten zijn de zorgplicht van de werkgever en de verantwoordelijkheid van de medewerkers voor de eigen inzetbaarheid.

1. Doelen geformuleerd

Stelling: In het verzuimbeleid zijn concrete doelen benoemd

Toelichting: Beleid geeft richting aan het handelen van alle betrokkenen wanneer doelen concreet zijn geformuleerd. Doelen van verzuimbeleid kunnen uitgedrukt worden in absolute cijfers (verzuimpercentage van x%, meldingsfrequentie van Y) of relatief (verzuimpercentage onder sectorgemiddelde). Nog verdere concretisering is mogelijk door verzuim van specifieke groepen te benoemen (afdelingen, diensten, ouderen, jongeren, etc.). Zie voor benchmark provincies de Personeelsmonitor.

Oplossing: Benoem concrete doelen zo mogelijk op doelgroepenniveau.

2. Verzuimbeleid en -protocol bekend

Stelling: Het verzuimbeleid en bijbehorend protocol zijn bekend bij medewerkers en leidinggevenden en worden toegepast.

Toelichting: Er is een duidelijk protocol voor wat de medewerker geacht wordt te doen om gezond te blijven en wat hij moet doen als hij wegens ziekte niet in staat is om te werken. Ook weet de medewerker wat hij in dezen van de leidinggevende kan verwachten.

Oplossing:

  1. Leg de aanpak vast in een (verzuim- en re-integratie)protocol en benoem bij elke stap wie verantwoordelijk is. Maak op basis daarvan een overzicht van de verschillende betrokkenen en de verantwoordelijkheden per functie.
  2. Zorg voor duidelijke communicatie, gebruik makend van verschillende media.
  3. Toets het gevolgde beleid aan de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) en stel zo nodig bij

3. Cijfers als stuurinformatie

Stelling: Leidinggevenden en (staf)adviseurs kunnen hun handelen en het resultaat ervan toetsen en (bij)sturen op basis van actuele en adequate verzuiminformatie.

Toelichting: Verzuiminformatie wordt bruikbare managementinformatie als een leidinggevende of (staf)adviseur zonder veel moeite kan zien hoe het met het verzuim van het eigen organisatieonderdeel is, welke de trends daarin zijn (door bijvoorbeeld een voortschrijdend 12-maandsgemiddelde te hanteren) en hoe deze cijfers zich verhouden tot de rest van de organisatie en landelijke trends, afgezet tegen doelstellingen. De meeste verzuiminformatiesystemen leveren deze informatie standaard.

Oplossing: Gebruik een modern verzuiminformatiesysteem, genereer periodiek voortgangscijfers en doe dat in een consequent format.

4. Basiscontract met geregistreerd bedrijfsarts

Stelling: Er is een basiscontract afgesloten met een arbodienstverlener, in ieder geval met een geregistreerd bedrijfsarts.

Toelichting: Een van de belangrijkste punten van de Arbowet 2017 is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, medewerker en de arbodienstverleners. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen, hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.

  • Klachtenprocedure: Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een medewerker een klacht kan indienen. Dit geldt voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

Oplossing: Stel in overleg met de medezeggenschap een pakket van eisen samen voor de aanbesteding van een bedrijfsarts.

5. Geregistreerd bedrijfsarts adviseert over preventiemaatregelen

Stelling: De bedrijfsarts is actief betrokken bij het preventief adviseren van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Toelichting: Een van de belangrijkste punten van de Arbowet 2017 is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, medewerker en de arbodienstverleners. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen, hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.

  • Open spreekuur: De werkgever moet ervoor zorgen dat de medewerker de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de medewerker nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Iedere medewerker heeft dus het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen. De werkgever kan ook een open spreekuur aanvragen voor de medewerker.
  • Vrije toegang werkvloer: Daarnaast moet de bedrijfsarts ook iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.
  • Adviesrol bedrijfsarts: De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de medewerkers. Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding in plaats van bijstand te verlenen. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.
  • Grotere medewerkersbetrokkenheid: Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de OR meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken medewerkers. Medewerkers en arbodeskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Oplossing: Spreek een duidelijke taakverdeling en rolopvatting af met de bedrijfsarts. Stuur zowel de bedrijfsarts als de leidinggevende bij, als blijkt dat leidinggevenden het verzuim ‘op het bordje’ van de dokter leggen.

6. Geregistreerd bedrijfsarts is betrokken bij de verzuim- en reintegratiebegeleiding

Stelling: Er is een geregistreerde bedrijfsarts contractueel ingeschakeld bij de verzuim- en reintegratiebegeleiding.

Toelichting: Een van de belangrijkste punten van de Arbowet 2017 is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, medewerker en de arbodienstverleners. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen, hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.

  • Second opinion: Indien de medewerker twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de medewerker een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Dit geeft een medewerker de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.
  • Melden beroepsziekten: Het signaleren en melden van beroepsziekten was al een taak van de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

Oplossing: Schakel een geregistreerde bedrijfsarts in.