Digi-RIE Uitvoering (4.3)

Digi-RIE Uitvoering (4.3)

4.3 Uitvoering

Agressie & geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie

Met modules van hoofdstuk 4 bepaalt u of aan alle onderdelen van het beleid ten aanzien van diverse ongewenste omgangsvormen (agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie) invulling is gegeven. De Arbowet geeft slechts aan dat er invulling aan gegeven moet worden, deze module maakt dit verder concreet. Er wordt een relatie gelegd naar de Internetspiegel die de module ongewenste omgangsvormen bevat. Hiermee krijgt u zicht op de mate waarin dit thema en het daarop gevoerde beleid ook een goed effect heeft op de medewerkers. Dit kan u helpen bij het bepalen van eventueel gewenste verbeteracties voor in het plan van aanpak op basis van deze RIE.
Kijk voor oplossingen, maatregelen en goede voorbeelden van provincies op de Arbocatalogus Provincies.

1. Melding en registratie

Stelling: Incidenten m.b.t. ongewenst gedrag worden gemeld en geregistreerd. Desgewenst kan dit vertrouwelijk.

Toelichting: Het instellen en bekendmaken van een meldpunt is van belang, ook om eventueel vertrouwelijk melding van incidenten te kunnen maken. Zo is de kans groter dat alle incidenten worden gemeld, waardoor vervolgens het beleid en de aanpak verbeterd kunnen worden. Van belang is te registreren:

  • waar en wanneer incidenten zich voordoen;
  • wat de aard van het incident is;
  • hoe vaak dergelijke incidenten voorkomen;
  • wat het effect van dit incident was.

Oplossing: Stel een meldpunt in, leg een register aan en analyseer meldingen in dat register regelmatig om tot verbetering van de aanpak te komen.

2. Consequente handhaving

Stelling: Alle meldingen worden adequaat afgehandeld. Sancties worden daadwerkelijk toegepast als daar aanleiding toe is.  

Toelichting: Zorgvuldigheid is van belang. Hoor en wederhoor, een onafhankelijke klachtencommissie of vertrouwenspersoon die de kwestie zorgvuldig onderzoekt zijn een voorwaarde. Overigens, een valse melding met als bedoeling iemand schade te berokkenen is ook ongewenst gedrag.

Oplossing: Handel alle klachten en signalen af conform de afgesproken procedures.

3. Doen van aangifte

Stelling: Als er aanleiding toe is, wordt aangifte gedaan en eventuele schade verhaalt.

Toelichting: De minister van Veiligheid en Justitie vraagt gemeenten en provincies te bevorderen dat van elke bedreiging aangifte wordt gedaan bij de politie, en een minder ernstig voorval te melden, zodat er een dossier kan worden opgebouwd. In geval van herhaling kan er adequaat op worden gereageerd. Aangifte is nodig voor opsporing, vervolging en uiteindelijke veroordeling van de dader. Door aangifte te doen kan bovendien de schade verhaald worden op de dader. Melding vindt in ieder geval plaats, ook als er geen sprake is van een strafbaar feit.

Oplossing: Leg in een protocol vast hoe met een incident wordt omgegaan. Leg vast wie gemachtigd is om aangifte te doen.