Digi-RIE Toegang en buitenruimte (6.1)

Digi-RIE Toegang en buitenruimte (6.1)

6.1 Toegang en buitenruimte

Hoofdstuk 6 (Gebouw (kantoor/steunpunt)) is een verplichte module voor alle gebouwen en terreinen van de provincie. De module is gericht op de algemene risico’s die er zijn door verkeer naar en in de gebouwen en terreinen, en er wordt gevraagd of de basisvoorzieningen in de gebouwen adequaat zijn.

1. Toegankelijkheid

Stelling: De gebouwen en terreinen zijn goed en veilig toegankelijk, ook voor minder validen.

Toelichting: Terreinen en gebouwen hebben goede toegangswegen, bewegwijzering en verlichting. Er zijn geen oneffenheden op toevoerwegen/paden die struikelgevaar of belemmeringen opleveren. De paden/wegen en ingangen zijn voldoende effen en breed, ook voor rolstoelen. Er is zoveel mogelijk scheiding aangebracht tussen routes voor voetganger, fietser/bromfietser en auto.

Oplossing: Maak gescheiden routing voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Zorg dat deze verkeersstromen elkaar niet hinderen. Zorg voor een goede bewegwijzering en verlichting. Pleeg voldoende onderhoud zodat wegen en paden goed begaanbaar blijven.

2. Veilige verkeerssituatie

Stelling: De verkeerssituatie in de directe omgeving is veilig en in kaart gebracht.

Toelichting: Voorkom gevaarlijke en ergerlijke situaties die optreden wanneer chauffeurs parkeren op plaatsen waar overig verkeer er hinder van ondervindt of waar bij het wegrijden sprake is van grote ongevalsrisico’s. Houdt ook rekening met specifieke risicogroepen zoals invaliden. Zorg ervoor dat er goede beveiliging is (omheining, toezicht, verlichting, overzichtelijk, bevestiging voor sloten). Houdt rekening met de veiligheid in de directe omgeving.

Oplossing:

    • Zorg voor snelheidsbeperkende maatregelen op het eigen terrein: drempels, stapvoets rijden, e.d.. Eenrichtingsverkeer op parkeerplaatsen. Creëer veilige plaatsen voor in/uitstappen van bezoekers zonder de doorgaande verkeersstroom te hinderen/doorkruisen.
    • Stimuleer gebruik van openbaar vervoer en fiets door medewerkers en bezoekers.

3. Verlichting gebouw en terrein

Stelling: Alle werklocaties zijn voldoende verlicht.

Toelichting: Werkplekken die bij duisternis betreden worden, bijvoorbeeld bij storingen, gladheidsbestrijding e.d., moeten goed toegankelijk zijn en bij voorkeur uitgerust met vaste verlichting.

Oplossing: Bepaal welke werkplekken regelmatig betreden worden bij duisternis (ook ‘s winters) en breng daar vaste (inschakelbare) verlichting aan. Zorg voor voldoende veilige draagbare verlichting voor storing en inspectie-werkzaamheden.