Digi-RIE Serverruimte met blusgasinstallatie (7.8)

Digi-RIE Serverruimte met blusgasinstallatie (7.8)

7.8 Serverruimte met blusgasinstallatie

In hoofdstuk 7 komen aanvullende aandachtspunten naar voren die specifiek gelden voor desbetreffende ‘speciale’ werkruimtes c.q. werksoorten in de kantoorgebouwen/ steunpunten.

1. Toegang serverruimte met blusgasinstallatie

Stelling: De serverruimte voorzien van blusgasinstallatie wordt alleen door geautoriseerde personen betreden of onder begeleiding van een geautoriseerd persoon.

Toelichting: Bij detectie van brand wordt de blusgasinstallatie automatisch in werking gezet. De ruimte vult zich met blusgas tot het zuurstofniveau dusdanig is gedaald dat de brand geen stand meer houdt. Vanwege de ingebouwde vertraagde activatie hebben de eventueel in de ruimte aanwezige mensen voldoende tijd om de ruimte te verlaten voordat de blussing begint.

Oplossing: Zorg dat de serverruimte is aangeduid met een waarschuwing dat de ruimte alleen betreden mag worden door geautoriseerde personen en hoe te handelen in geval van brand.

2. Voorlichting en instructie

Stelling: Alle medewerkers zijn op de hoogte van de gevaren van het werken in de serverruimte met blusgasinstallatie en de wijze waarop zij adequaat met de risico’s om kunnen gaan, met name bij brandalarm.

Toelichting: Bij het afgaan van de blusgasinstallatie wordt zuurstof verdrongen; het in de ruimte blijven heeft mogelijk de dood tot gevolg. Ruimtes kunnen weer betreden worden nadat deze door de brandweer zijn vrijgegeven. Medewerkers zijn goed geïnformeerd zijn over de wijze waarop zij risico’s kunnen voorkomen. Dat betekent dat ze op de hoogte zijn van de gevaren en hoe ze er mee om moeten gaan, wat ze moeten doen bij calamiteiten.

Oplossing: Als medewerkers voor het eerst in de serverruimte met blusgasinstallatie gaan werken of als er belangrijke wijzigingen optreden, worden zij geïnstrueerd. De voorlichting en instructie wordt periodiek herhaald.