Digi-RIE Persoonlijke beschermingsmiddelen (14)

Digi-RIE Persoonlijke beschermingsmiddelen (14)

14 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Wanneer technische en organisatorische maatregelen het gevaar onvoldoende kunnen wegnemen, moeten PBM’s worden gebruikt. Deze zijn het meest belastend voor de medewerker.

Juiste verstrekking betekent:

  • Bepalen of het middel geschikt is om te beschermen tegen het risico;
  • Stem het middel af op de persoonlijke omstandigheden van de medewerker;
  • Bepalen of er geen nieuwe risico’s door veroorzaakt worden (hinder, noodsignaal niet horen, belemmering zicht e.d.);
  • Bepalen hoe het middel wordt gebruikt, gereinigd, opgeslagen en hoe vaak vervanging moet gebeuren. Uiteraard moet geregeld zijn dat er altijd voldoende middelen beschikbaar zijn;
  • Praktisch uitleg geven aan medewerkers hoe het middel gebruikt moet worden (voorlichting en instructie);
  • Toezicht op het gebruik en sanctionering afspreken.

In deze module worden de belangrijkste aandachtspunten in kaart gebracht.

1. Gehoorbescherming

Stelling: Bij schadelijk geluid (dagblootstelling meer dan 80 dB(A)) beschikken medewerkers over adequate gehoorbeschermingsmiddelen.  

Toelichting: Als er sprake is van schadelijk geluid op de werkplek dan zijn er maatregelen getroffen als de gemiddelde belasting van de medewerkers per werkdag lager is dan 80 db(A). Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt persoonlijke gehoorbescherming voorgeschreven.

Oplossing: Verstrek toereikende persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen

2. Adembescherming

Stelling: Medewerkers die blootgesteld worden aan schadelijke stoffen, beschikken daar waar nodig over adequate adembeschermingsmiddelen.

Toelichting: Er dient voorkomen te worden dat inademing van schadelijke stoffen mogelijk is. Voor situaties waarin dat niet afdoende kan worden gegarandeerd dienen persoonlijke beschermingsmiddelen te worden verstrekt. Voor adembescherming tegen gassen en dampen zijn verschillende soorten filters beschikbaar. Voor bescherming tegen stof (houtstof, asbest, kwartsstof) zijn filters met een uiteenlopende fijnheid beschikbaar.

Oplossing: Bepaal voor alle werkplekken welke blootstelling mogelijk is en welk type PBM gekozen moet worden ter bescherming.

3. Huidbescherming

Stelling: Op alle plaatsen waar een risico bestaat op beschadiging van de huid zijn adequate persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Toelichting: De huid kan beschadigd worden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zonnestraling, hete of koude oppervlakten, allergenen, biologische agentia, etc. Denk aan afdekken van de huid met beschermende kleding, handschoenen, hoofddeksel en beschermende crème.

Oplossing: Bepaal voor welke werkzaamheden welke huidbescherming noodzakelijk zijn. Stel deze persoonlijk beschikbaar aan medewerkers en bezoekers.

4. Oog- en gelaatbescherming

Stelling: Op alle plaatsen waar een risico bestaat op oog- en gelaatletsel gebruiken medewerkers adequate bescherming. 

Toelichting: Oog-/gelaatbescherming is nodig op werkplekken met een risico op spatten van gevaarlijke stoffen, het verspanen van materialen of andere werkzaamheden waarbij materialen in de ogen kunnen komen, las- en snijwerkzaamheden (UV-straling) of werkzaamheden met laserstraling.

Oplossing: Bepaal voor welke werkzaamheden oog of gelaatbescherming noodzakelijk zijn. Bepaal het te gebruiken type en stel deze middelen persoonlijk beschikbaar aan medewerkers en bezoekers.

5. Werkkleding en -schoeisel

Stelling: Bij werkzaamheden waarbij dagelijkse kleding en schoeisel onvoldoende bescherming bieden tegen de risico’s wordt adequate werkkleding respectievelijk veiligheidsschoeisel verstrekt.

Toelichting: Bij werkzaamheden met open vuur waaronder lassen wordt gewerkt met textiel dat moeilijk vlam kan vatten. Daar waar gewerkt wordt aan machines met draaiende delen wordt strakke kledij gedragen, inclusief haarnetje. Veiligheidsschoeisel wordt verstrekt en er wordt op toegezien dat dit gebruikt wordt bij werkzaamheden met zware voorwerpen, transportmiddelen of in ruimtes waar scherpe voorwerpen op de grond kunnen liggen, waar sprake kan zijn van gladde vloeren of waar dit in verband met statische elektriciteit (vonkvorming) vereist is

Oplossing: Bepaal voor welke werkzaamheden speciale kleding of schoeisel vereist zijn. Bepaal het type werkkleding en schoeisel stel deze persoonlijk beschikbaar aan medewerkers en bezoekers.

6. Instructies persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm)

Stelling: De gebruikers van persoonlijke beschermingsmiddelen weten hoe en waarom ze de pbm moeten gebruiken.     

Toelichting: Medewerkers en bezoekers weten hoe ze de pbm’s moeten gebruiken. Daarnaast worden zij voorgelicht over de mogelijke risico’s waartegen de pbm’s beschermen.

Oplossing: Bij de eerste verstrekking en vervolgens periodiek, wordt voorlichting en instructie verstrekt inzake het gebruik van PBM.

7. Toezicht en sanctionering PBM gebruik

Stelling: Bij werkzaamheden waar \ PBM gebruikt moeten worden, wordt hierop toegezien en wordt ervoor gezorgd dat alleen personen toegang hebben die voldoende beschermd zijn.

Toelichting: Het gebruik van PBM is niet vrijblijvend. Daar waar ze verplicht gedragen moeten worden is de werkgever (leidinggevende) verantwoordelijk voor het ‘afdwingen’ van het gebruik van deze middelen. Daarnaast geldt voor dergelijke situaties dat alleen personen die daar noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn toegang hebben tot deze werkplekken. Andere personen moeten geweerd worden om zo min mogelijk mensen bloot te stellen aan de aanwezige risico’s.

Oplossing:Leg vast waar PBM gebruik moeten worden en welke sancties eraan gekoppeld zijn bij overtreding. Maak dit bekend bij medewerkers.

8. Beheer Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Stelling: Verstrekking, onderhoud en vervanging van PBM zij geregeld.  

Toelichting: Bepaal hoe de pbm’s worden gebruikt, verstrekt, gereinigd, opgeslagen en hoe vaak vervanging moet gebeuren. Uiteraard moet geregeld zijn dat er altijd voldoende middelen beschikbaar zijn.

Oplossing: Neem verstrekking, onderhoud en vervanging van PBM voor veldwerkers expliciet op in het beheersprogramma voor PBM. Er is een centraal meldpunt waar reservemiddelen beschikbaar zijn en PBM die ongeschikt geworden zijn, worden ingenomen en/of vervangen.