Digi-RIE Opslag, voorraad en afval (6.4)

Digi-RIE Opslag, voorraad en afval (6.4)

6.4 Opslag, voorraad en afval

Hoofdstuk 6 (Gebouw (kantoor/steunpunt)) is een verplichte module voor alle gebouwen en terreinen van de provincie. De module is gericht op de algemene risico’s die er zijn door verkeer naar en in de gebouwen en terreinen, en er wordt gevraagd of de basisvoorzieningen in de gebouwen adequaat zijn.

1. Afvalbakken op het buitenterrein

Stelling: Afval wordt gescheiden opgeslagen naar soorten en risico. Containers zijn bestand tegen/geschikt voor de materialen die er in verzameld worden. Het afval wordt tijdig afgevoerd.

Toelichting: Afvalbakken zijn geen ‘opslagvoorzieningen’. Voor chemisch afval worden de voorschriften ten aanzien van opslag van gevaarlijke stoffen gehanteerd. Ten aanzien van opslag van organisch afval is er voor gezorgd dat er geen ongedierte/zwervers bij het afval kan komen.

Oplossing: Bepaal welke afvalstromen gescheiden moeten worden en stel duidelijk herkenbare afvalbakken beschikbaar per ‘soort’ afval. Zorg dat er voldoende ruimte is voor gescheiden verwerking van afvalstromen.

2. Afvalbakken binnen

Stelling: Afvalbakken worden dagelijks geleegd.

Toelichting: Vanuit de afvalbakken worden de afvalstoffen op een centraal punt verzameld. Ten aanzien van opslag van afval van voedingsmiddelen is er voor gezorgd dat er geen ongedierte bij het afval kan komen.

Oplossing: Zorg dat het afval zo vaak als nodig afgevoerd wordt.

3. Bewaren volgens voorschriften

Stelling: Alle producten (chemische stoffen, schoonmaakmiddelen, kantoormaterialen, voeding, toners, etc.) worden volgens de daarvoor geldende voorschriften bewaard en gecontroleerd vóór gebruik.

Toelichting: Chemische stoffen kunnen met elkaar reageren of bij weglekken het milieu verontreinigen of andere calamiteiten veroorzaken. Zie hiervoor de afzonderlijke module gevaarlijke stoffen. Ten aanzien van voedingsmiddelen en geneesmiddelen geldt dat deze gescheiden bewaard moeten blijven van andere producten. Producten die onder koeling opgeslagen moeten worden (met inachtneming van scheiden van voeding, geneesmiddelen en andere middelen) worden opgeslagen in koeling en regelmatig wordt gecontroleerd of de koeling de vereiste temperatuur handhaaft (koelkast 4° C en diepvries –18° C). Veel producten hebben een beperkte levensduur, zodat vóór gebruik steeds de uiterste gebruiksdatum wordt gecontroleerd (vergeet deze niet over te nemen als er in andere verpakking wordt overgegoten).

Oplossing:

  • Bepaal welke typen opslagvoorzieningen voor de diverse producten noodzakelijk zijn. Richt deze in volgens de voorschriften die bij het product zijn aangegeven. Regel het beheer op producten die over hun uiterlijke gebruiksdatum heen gaan of waarvan langdurig geen gebruik (bestelling) meer heeft plaatsgevonden.
  • Zorg op voldoende plaatsen voor geventileerde werkkasten waar een kleine werkvoorraad schoonmaakmiddelen opgeslagen kan worden.
  • Wees kritisch bij de keuze van schoonmaakmiddelen, kies voor minst schadelijke en milieubelastende middelen. Pas een schoonmaakregime toe met zo min mogelijk gebruik van middelen.

4. Afvoeren van chemisch afval

Stelling: Chemische afvalstoffen worden volgens voorschriften verzameld en opgeslagen en regelmatig aangeboden aan een verwerker die daarvoor een vergunning heeft.

Toelichting: –

Oplossing: Behandel chemisch afval inclusief zwerfafval als een gevaarlijke stof. Zorg dat afvalstromen niet bij elkaar komen/vermengd raken. Laat geen grote ‘voorraden’ afval ontstaan. Chemisch afval mag alleen aangeboden worden aan erkende verwerkers. Zorg dat hierover een sluitende boekhouding gehanteerd wordt.

5. Veilige opslagvoorzieningen

Stelling: Materialen worden op een veilige en ergonomisch verantwoorde manier opgeslagen

Toelichting: Denk aan overbelasting van stellingen, bereikbaarheid van zware, breekbare materialen., Vluchtige brandbare stoffen, gasflessen of gasinstallaties horen niet in een kelder, of besloten ruimtes i.v.m. explosiegevaar of zuurstofverdringing. Let ook op zware of scherpe voorwerpen die opgehangen worden: zorg ervoor dat deze niet bij aanraken naar beneden kunnen vallen.
Zorg ervoor dat verlichtingsarmaturen veilig zijn (beschermkap tegen aanstoten/stof, spatwaterveilig, explosieveilig indien nodig). Vaak wordt onderschat welke krachten op stellingen kunnen komen. Kleine beschadigingen of een verkeerde belading kunnen tot ernstige ongevallen leiden. Zorg voor voldoende stevigheid (draaglast), verankering tegen inzakken en omvallen en plaats de stelling op een vloer die de druk goed kan verdragen.

Oplossing:

  • Om ergonomische redenen worden zware voorwerpen op de best bereikbare planken gelegd. Breekbare spullen, flessen met gevaarlijke stoffen, etc. kunnen bij het eruit halen tot ongevallen leiden. Plaats daarom geen ‘gevaarlijke zaken’ hoog op het rek. Voorkom dat medewerkers/deelnemers capriolen uithalen of instabiele hulpmiddelen gebruiken om de hoogste planken te bereiken. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is tussen de stellingen en dat er geen gevaren ontstaan als per ongeluk materialen aan de andere kant van de stelling er vanaf geschoven worden.
  • Richt de stellingen in volgens de voorschriften.
  • Zorg bij gebruik van heftrucks voor aanrijdbeveiliging van de stellingen.

6. Gascilinders

Stelling: Alle gascilinders worden veilig gebruikt en opgeslagen

Toelichting: Gascilinders kunnen gevaren veroorzaken door het weglekken van gassen waardoor brand en explosierisico’s optreden, zuurstof verdrongen wordt of medewerkers bedwelmd worden. Daarnaast vormen zij een extra risico in geval van brand omdat ze dan kunnen exploderen. Zet gascilinder altijd recht op en veranker deze tegen omvallen, controleer periodiek alle aansluitingen/afsluiters, draai kraan dicht als gas niet gebruikt wordt, sla gascilinders niet op in een besloten ruimte, maar zorg altijd voor voldoende ventilatie en scherm direct zonlicht af. Acetyleen en zuurstofflessen mogen niet bij elkaar worden opgeslagen. Zorg dat gascilinders bij calamiteiten bereikbaar zijn en bekend is waar deze staan opgesteld.

Oplossing: Maak speciale opslagvoorzieningen voor gascilinders. Maak specifieke instructies voor veilig werken met gas. Gebruik voor klussen speciale kleine gascilinders (klusflessen).

7. Keuring en onderhoud van stellingen

Stelling: Onderhoud en keuring van de stellingen, die mechanisch beladen worden, vindt periodiek plaats.

Toelichting: Stellingen die mechanische beladen worden dienen periodiek gekeurd worden op basis van de voorschriften van de NEN en het Bouwbesluit.

Oplossing: Inventariseer welke stellingen er zijn en zorg voor bijbehorende keuring- en onderhoudsplan