Digi-RIE Onderhoud en beheer (6.3)

Digi-RIE Onderhoud en beheer (6.3)

6.3 Onderhoud en beheer

Hoofdstuk 6 (Gebouw (kantoor/steunpunt)) is een verplichte module voor alle gebouwen en terreinen van de provincie. De module is gericht op de algemene risico’s die er zijn door verkeer naar en in de gebouwen en terreinen, en er wordt gevraagd of de basisvoorzieningen in de gebouwen adequaat zijn.

1. Groot onderhoud

Stelling: Er vindt planmatig onderhoud plaats van gebouwen, installaties en machines en dit wordt veilig uitgevoerd (inclusief preventie van legionella besmetting).

Toelichting: Veel ongevallen en calamiteiten zijn het gevolg van onderhoudswerkzaamheden. Het spreekt voor zich dat er dus nadrukkelijk aandacht besteed moet worden aan veiligheid van deze (uitbestede) werkzaamheden, zowel voor de medewerkers die dit werk uitvoeren als ook voor de gevaren die zij kunnen veroorzaken voor omstanders
(medewerkers/deelnemers). Denk hierbij met name aan risico’s van het werken op hoogte (dakwerkzaamheden, glazenwassen), het werken aan oude gebouwdelen (asbestrisico’s, onbekende ligging en functies van installatiedelen) en het werken aan verontreinigde installaties (filtervervanging, asbestbekleding, rioolwerkzaamheden). Daarnaast is dit onderhoud van cruciaal belang voor de veiligheid van gebouwen en terreinen en de daar aanwezige installaties. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar regelmatige vervanging en controle van filters in keukenafzuiging, zuurkasten en alle recirculerende systemen, controle van alle beveiligingssystemen (zowel machines als gebouwbeheer).

Oplossing: Preventief onderhoud en inspectie in systeem uitvoeren: zowel gebouwbeheer als arbeidsmiddelen. Bepaal daarbij in bestek tevens de benodigde veiligheidsvoorzieningen.

2. Klein onderhoud

Stelling: Het klein onderhoud op de provinciale locaties is goed geregeld 

Toelichting: Hiermee wordt bedoeld dat kleine gebreken tijdig worden onderkend en worden opgelost. Denk daarbij aan: hang en sluitwerk dat niet goed functioneert, oneffenheden in vloeren, op wegen en paden, verlichting die niet werkt, kabels of stopcontacten die zijn beschadigd, lekkende kranen, defecte zonwering, radiatoren die niet werken, verstoppingen van riool, gebroken ruiten, enzovoorts.

Oplossing: Creëer een systeem voor melding en afhandeling van defecten, preventieve inspecties/rondgangen en afspraken over snelheid van oplossen van storingen en defecten door eigen facilitair bedrijf en externe dienstverleners.

3. Meubilair veiligheid

Stelling: Het gebruikte meubilair is stabiel, tegen omvallen en knellen beveiligd en veilig afgewerkt.

Toelichting: Pas op voor overbelading van schappen e.d. Vooral stellingen en kasten kunnen overbelast raken of bij aanraking omvallen. Veranker de stellingen kasten waar deze zwaar belast worden. Laden die zwaar beladen worden kunnen ook tot omkantelen van kast of ladenblok leiden. Daarom dient een ladenblok beveiligd te zijn, zodat niet meer dan één lade gelijktijdig geopend kan worden. Uiteraard moeten er geen scherpe randen of knelplaatsen aan/in het meubilair aanwezig zijn.

Oplossing: Koop veilig meubilair. Instrueer en inspecteer ten aanzien van belading.

4. Reparaties

Stelling: Reparaties, aanpassingen en onderhoud aan apparaten en installaties worden alleen door bevoegde personen gedaan.

Toelichting: Als er beschadigingen aan de elektrische installatie zijn of storingen aan arbeidsmiddelen, of apparaten, kan de neiging bestaan om deze zelf op te lossen, met alle risico’s van dien. Dit geldt ook voor werkzaamheden aan verlichtingsarmaturen, stekkers, het inwendige van computers, enzovoorts. Zorg ervoor dat iedereen weet dat de werkzaamheden zijn voorbehouden aan deskundig personeel onder verantwoording van een installatieverantwoordelijke.

Oplossing: Creëer een systeem voor het melden en afhandelen van defecten, preventieve inspecties en rondgangen en afspraken over de snelheid van het oplossen van storingen en defecten door eigen facilitair bedrijf en externe dienstverleners.