Digi-RIE Gebouw-gebonden installaties (6.6)

Digi-RIE Gebouw-gebonden installaties (6.6)

6.6 Gebouw-gebonden installaties

Hoofdstuk 6 (Gebouw (kantoor/steunpunt)) is een verplichte module voor alle gebouwen en terreinen van de provincie. De module is gericht op de algemene risico’s die er zijn door verkeer naar en in de gebouwen en terreinen, en er wordt gevraagd of de basisvoorzieningen in de gebouwen adequaat zijn.

1. Isolatie en preventief onderhoud apparaten

Stelling: Alle elektrische apparaten zijn dubbel geïsoleerd, zonder beschadigingen en worden jaarlijks gekeurd.

Toelichting: In principe is door de bouw van een apparaat vrijwel uitgesloten dat er contact optreedt met stroomvoerende delen. Door beschadiging kan de beschermingsgraad aangetast worden. Om deze reden wordt minimaal 1x per jaar bij alle arbeidsmiddelen gecontroleerd of alle onderdelen nog op de plaats zitten. De gebruiker controleert bij ingebruikname of het apparaat en het aansluitsnoer gebreken vertoont.

Oplossing: Leg een register van alle apparaten aan en vermeld hun inspectiedatum. Laat apparaten volgens vast schema (ten minste jaarlijks) door een deskundig persoon inspecteren. Sluit zo nodig een onderhoudscontract hiervoor af.

2. Onderhoudsplan gebouwgebonden installaties

Stelling: Er is een onderhoudsplan aanwezig m.b.t. gebouwgebonden installaties (gas, water, elektra).

Toelichting: Gebouwgebonden installaties moeten periodiek onderhouden en gekeurd worden op basis van de voorschriften.

Oplossing: Stel een onderhoudsplan op en zie toe op de uitvoering.

3. Bevoegd persoon

Stelling: Onderhoud en keuring worden uitgevoerd door deskundige bevoegde personen die door de installatieverantwoordelijke zijn aangewezen.

Toelichting: Het beoordelen van risico’s bij het aansluiten van apparatuur is voorbehouden aan personen die hier speciaal voor zijn opgeleid.

Oplossing: Zorg ervoor dat schriftelijk is vastgelegd wie de aangewezen installatieverantwoordelijke is en wie welke werkzaamheden mag uitvoeren.