Digi-RIE Besloten ruimte (7.6)

Digi-RIE Besloten ruimte (7.6)

7.6 Besloten ruimte

In hoofdstuk 7 komen aanvullende aandachtspunten naar voren die specifiek gelden voor desbetreffende ‘speciale’ werkruimtes c.q. werksoorten in de kantoorgebouwen/ steunpunten.

1. Besloten ruimtes, incl. risico’s en maatregelen in kaart

Stelling: Alle besloten ruimtes zijn in kaart gebracht.

Toelichting: Besloten ruimtes zijn gesloten of deels open ruimtes, vaak met een vernauwde toegang, niet ontworpen voor het verblijf van personen, waar risicovolle activiteiten plaatsvinden. Niet elke ruimte met een kleine toegang is dus een besloten ruimte. Maar een diepe open put, waarin zich giftige gassen kunnen ophopen, weer wel. Risico’s bij werken in besloten ruimtes:

  • Brand- en explosiegevaar door vorming van brandbare of explosieve gassen (bijv. methaan)
  • Verstikking, bedwelming of vergiftiging door gevormde gassen of een te laag zuurstofgehalte
  • Elektrische schok in geleidende ruimtes
  • Vallen, uitglijden of bekneld raken door nauwe toegang of ongelijke vloeren
  • Gehoorschade door blootstelling aan lawaai van machines, gereedschappen of processen
  • Belastende werkhouding
  • Geraakt of bekneld worden door bewegende delen van machines.

Oplossing: Stel een overzicht op van alle besloten ruimtes, met de daarbij behorende risico’s. Tevens moet duidelijk zijn welke maatregelen vooraf genomen moeten zijn, voordat iemand de ruimte betreedt.

2. Waarschuwing en pictogram aanwezig

Stelling: Besloten ruimtes zijn aangeduid met een pictogram en de waarschuwing dat betreden zonder mangatwacht niet is toegestaan en dat er een werkvergunningsprocedure wordt doorlopen.

Toelichting: Risico’s in besloten ruimtes zijn zodanig dat veiligheidsmaatregelen gevolgd moeten worden en alleenwerken nooit is toegestaan.

Oplossing: Alle ruimtes die besloten zijn worden voorzien van een waarschuwingsbord ‘besloten ruimte’. Er dient altijd een tweede persoon (mangatwacht) aanwezig te zijn die voortdurend contact heeft met de betreder van de ruimte en snel hulp kan inroepen (let op met zelf hulp bieden).

3. Voorlichting en instructie

Stelling: Alle medewerkers/ bezoekers zijn op de hoogte van de gevaren van het werken in besloten ruimtes en de wijze waarop zij zich hier adequaat tegen kunnen beschermen.

Toelichting: In besloten ruimtes mag alleen worden gewerkt met een werkvergunning, zodat medewerkers goed geïnformeerd zijn over de wijze waarop zij risico’s kunnen voorkomen. Dat betekent dat ze op de hoogte zijn van de gevaren en hoe ze er mee om moeten gaan, wat ze moeten doen bij calamiteiten en hoe ze eventuele persoonlijke beschermingsmiddelen adequaat moeten gebruiken.

Oplossing: Als medewerkers voor het eerst in besloten ruimtes gaan werken of als er belangrijke wijzigingen optreden, worden zij geïnstrueerd. De voorlichting en instructie wordt periodiek herhaald.