Digi-RIE Bedrijfsbezoeken (10.4)

Digi-RIE Bedrijfsbezoeken (10.4)

10.4 Bedrijfsbezoeken

Een belangrijk deel van de medewerkers werkt hoofdzakelijk in het Provinciehuis en bijbehorend terrein. Een beperkt deel van de medewerkers heeft echter ook werkzaamheden die plaatsvinden op buitenlocaties, vaartuigen, natuurterreinen, openbare weg, gebouwen en terreinen van derden, enzovoorts. Hiervoor is een set van afzonderlijke modules gemaakt.
Het is natuurlijk niet mogelijk om alle mogelijke risico’s op alle werkplekken waar provincie-medewerkers komen af te dekken met deze vragenlijst en te inventariseren. Voor een deel blijft u afhankelijk van de ogen en oren van de eigen medewerkers. Zij zijn de enige die werkelijk zicht hebben op de zeer uiteenlopende situaties waarmee ze geconfronteerd worden. Draag er dus zorg voor dat zij betrokken worden bij het
opstellen van de RIE voor hun werkzaamheden. De hier aangeboden modules zijn voor hen een leidraad om na te denken over de situaties die zij allemaal tegen kunnen komen.

1. Toegang en begeleiding bij derden

Stelling: De medewerkers worden bij het betreden van gebouwen en terreinen van derden, waar onbekende gevaren aanwezig kunnen zijn, begeleid door deskundige personen.

Toelichting: Wanneer gebouwen en terreinen van derden worden betreden en waar sprake kan zijn van risico’s voor de gezondheid of veiligheid die niet direct gezien worden of bekend zijn bij de medewerker, dan zal deze door een bevoegde persoon begeleid moeten worden. Deze bevoegde persoon zal voldoende kennis van zaken moeten hebben om te bepalen waar wel en niet zonder risico betreding mogelijk is.

Oplossing: Maak een instructie voor medewerker dat deze altijd in overleg met de bevoegd persoon bepaalt in hoeverre gebouwen en terreinen verantwoord zonder
begeleiding te betreden zijn en zo nodig afspraken gemaakt worden over deskundige begeleiding bij het betreden.

2. Voorlichting en instructie bij toegang bij derden

Stelling: De medewerkers worden, bij het betreden van gebouwen en terreinen van derden, voorgelicht en geïnstrueerd over de aanwezige risico’s.

Toelichting: De medewerker dient op de hoogte te zijn van de risico’s en maatregelen bij het betreden van gebouwen en terreinen van derden. Denk hierbij aan agrarische bedrijven, chemische bedrijven en bodemsaneringslocaties.

Oplossing: –